Co to jest Turniej Młodych Fizyków?

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań-problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach uczestniczą pięcioosobowe drużyny, ale praca w szkole może być prowadzona również przez liczniejsze zespoły.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań turnieju i przesyłają je do jednego z dwóch komitetów regionalnych. Jeśli z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny. Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Ponadto do rozwiązań należy dołączyć kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek: adres poczty elektronicznej, nr telefonu/telefaksu. Drużyny zakwalifikowane do turnieju właściwego otrzymają pełny tekst regulaminu turniejowego.

Etap ustny

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów). Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) będzie reprezentowała Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej międzynarodowy

Dotychczas organizowany był w Rosji (do roku 1993), Holandii (1994), Polsce (1995), Gruzji (1996), Czechach (1997), Niemczech (1998), Austrii (1999) i na Węgrzech (2000). XIV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbył się w dniach 22 - 29 maja 2001 r. w Finlandii, w Espoo niedaleko Helsinek. XV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbył się w dniach 23 - 30 maja 2002 r. na Ukrainie, w Odessie. XVI zawody Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków odbyły się w lipcu 2003r. w Espoo w Szwecji. Finał XVII Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków miał miejsce w dniach 24.06-03.07 2004 w Brisbane w Australii. Kolejny - XVIII finał MTMF odbył się w Winterthur w Szwajcarii.